การวินิจฉัยโรคตับตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการทำลายของตับอย่างเรื้อรังหรือรุนแรง จนเกิดภาวะตับแข็ง ตับวาย รวมทั้งมะเร็งตับตามมา ซึ่งเป็นระยะที่รักษาให้หายขาดได้ยาก และก่อให้เกิดทุพพลภาพเป็นอย่างมาก ดังนั้นหากเป็นไปได้บุคคลทุกคนควรได้รับการตรวจสุขภาพตับเป็นระยะ โดยเฉพาะผู้ที่มีความอาการหรือเสี่ยงดังต่อไปนี้

 1. มีอาการที่บ่งชี้ถึงโรคตับ ได้แก่ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร  ตัวเหลือง ตาเหลือง ท้องบวมโต  ขาบวม  อาเจียนเป็นเลือด  อาการสับสน
 2. มีพฤติกรรมหรือประวัติเสี่ยงที่อาจทำให้เป็นโรคตับ ได้แก่ ดื่มเหล้า สุรา มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันหรือมีเพศสัมพันธ์กับหลายบุคคล ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น  เคยสัก  เคยได้รับเลือดมาก่อน  รับประทานยาที่อาจก่อให้เกิดพิษต่อตับ เช่น ยาแก้ปวด ยาแก้อักเสบ ยาสมุนไพร
 3. มีภาวะหรือโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคตับ ได้แก่ ภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง
 4. มีประวัติครอบครัวเป็นโรคตับอักเสบ ตับแข็ง หรือมะเร็งตับ

อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ตาเหลือง ตัวเหลือง จุกแน่นท้อง

ตรวจก่อน รู้ก่อน เพราะการป้องกันดีกว่าการรักษา

โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งตับ

รายการตรวจ

 • ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ โรคทางเดินอาหารและตับ
 • ตรวจสภาพการทำงานของตับ (SGPT)
 • ตรวจสภาพการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบ บี (Anti HBs)
 • ตรวจหาภูมิแสดงการเคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (Anti HCV)
 • การตรวจอวัยวะในช่องท้องส่วนบน (Upper Abdomen Ultrasound)

หมายเหตุ : กรุณางดน้ำ งดอาหาร ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 4- 6 ชั่วโมง

วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 65
สอบถามและตรวจได้ที่ คลินิกอายุรกรรม ขั้น 2 อาคาร 2 โทร 02 587 0144 ต่อ 2200

Share this :