พญ.สสิพร วัฒนเวชสกุลชัย
จักษุแพทย์

พญ.สสิพร วัฒนเวชสกุลชัย

SASIPAUN WADEEJKULCHAI, M.D.
Specialty
  • จักษุแพทย์

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
WED 09:00 - 12:00
FRI 13:00 - 16:00