พญ.ปัณรสี บุณยบุตร
แพทย์ หู คอ จมูก

พญ.ปัณรสี บุญยบุตร

PANRASEE BOONYABUT, M.D.
Specialty
  • โรคทางหู คอ จมูก

Language Spoken
  • ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552
  • วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   โสต คอ นาสิก ปี พ.ศ.2559
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) ปี พ.ศ.2557

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SAT 13:00 - 18:00

Share this :