พญ.ณัฎฐณิชา ไชยศรีมณีพรรณ
แพทย์ผิวหนังและความงาม

พญ.ณัฎฐณิชา ไชยศรีมณีพรรณ

NATANICHA CHAISRIMANEEPAN, M.D.
Specialty
  • ตจวิทยา DERMATOLOGY

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • แพทย์ปฏิบัติการตจวิทยา (ผิวหนัง) สถาบันโรคผิวหนัง
ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
TUE 17:00 - 20:00
WED 12:00 - 15:00