พญ.มณฑิรา ลิ้มรุ่งยืนยง
อายุรแพทย์โรคหัวใจ

พญ.มณฑิรา ลิ้มรุ่งยืนยง

MONTHIRA  LIMRUNBYEUNYONG, M.D.
Specialty
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรความชำนาญสาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ.2554
  • วุฒิบัตรความชำนาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ พ.ศ.2559
  • สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ, สหรัฐอเมริกา, 2555
  • สาขาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต, สหรัฐอเมริกา, 2556

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
WED 17:00 - 20:00

Share this :