พญ.สิรินทร์ญา นวสิทธิโสภณ
Sirinya Nawasitisopon, M.D. อายุรศาสตร์ ผิวหนัง Internal Medicine ตารางแพทย์ หมอ โรงพยาบาลบางโพ bangpo hospital