โรงพยาบาลบางโพ ให้บริการ ดูแลผู้ป่วย COVID-19

ห้องพักเดี่ยว A

อาคาร 1 ชั้น 6

ห้องพักเดี่ยว B

อาคาร 1 ชั้น 5

ห้องพักคู่

อาคาร 1 ชั้น 4

ห้องผู้ป่วยเฉพาะกิจ โรงพยาบาลบางโพ

ด้วยสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน ได้แพร่ระบาดทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมาก สำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ที่ต้องการรักษาแบบทางเลือก เพื่อหลีกเลี่ยงอาการทรุดหนักที่บ้าน โรงพยาบาลบางโพ พร้อมให้บริการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง ให้คุณพักผ่อนอย่างอุ่นใจ พร้อมความสะดวก สบาย ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางโพ
หมายเหตุ:
 • ท่านสามารถเข้ารับบริการตามสิทธิ์ของรัฐที่จัดไว้ให้ได้เฉพาะกรณี ได้รับการประเมินว่าเป็นกลุ่มผู้ป่วยวิกฤต (สีแดง)
  ตามเกณฑ์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก่อนเท่านั้น
 • กรณีผู้ป่วยต่างชาติหรือต่างด้าวไร้สิทธิฯ อาการไม่รุนแรง โรงพยาบาลสามารถจัดแพ็คเกจการรักษา
  ตามอาการและการประเมินของแพทย์
 • กรณีคนไทยมีปัญหาสิทธิ์การรักษา เช่น สิทธิ์ว่าง แนะนำให้ติดต่อ โทร. 1330
PACKAGE
ประเภทห้องพัก
PACKAGE
(8 วัน 7 คืน)
กรณีผู้รับบริการพักเกินจาก Package
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้ (ต่อคืน)
ห้องพักเดี่ยว 25,000.- / ท่าน 3,000.- / คืน
ห้องพักคู่ 15,000.- / ท่าน 2,000.- / คืน / ท่าน
กรณีญาติเฝ้าไข้ 3,500.- / ท่าน 500.- / คืน / ท่าน
เงื่อนไขการใช้สิทธิแพ็คเกจ
 1. การรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์
 2. ราคาแพ็คเกจ<รวม
  • ห้องพักและอาหาร 3 มื้อ
  • X-Ray ปอด / ตรวจ Lab / ยาพื้นฐานและหรือยาฟาวิพิราเวียร์ ตามอาการและดุลยพินิจของแพทย์
  • ค่าแพทย์และค่าบริการพยาบาล
 3. ไม่รวมค่าบริการ รถรับ-ส่ง
 4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในกรณีอยู่ไม่ครบตามจำนวนวันที่ระบุในแพ็คเกจ
วิธีการปฎิบัติตัวขณะพักรักษาที่ ห้องผู้ป่วยเฉพาะกิจ
 1. ขอความกรุณาให้ความร่วมมือ “อยู่ในห้องของท่านเท่านั้น” จนกว่าครบจำนวนวันที่ต้องกักตัว หรือ มีการเปลี่ยนแปลงแผนการรักษา
 2. ขอความกรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 3. ท่านจะได้รับการดูแลโดยบุคลากรทางการแพทย์ผ่านช่องทางต่างๆ(ทีมจะประเมินช่องทางการสื่อสารตามความเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย) ได้แก่ ตรวจเยี่ยมผ่าน Line
 4. บันทึกข้อมูลสุขภาพด้วยตนเองทุกวัน ประกอบด้วย 1)วัดอุณหภูมิร่างกาย 2)ความดันโลหิต 3)ความเข้มข้นของออกซิเจน ในเวลา 06.00 น., 14.00 น. และ 22.00 น. โดยเจ้าหน้าที่จะติดตามผ่าน Line ของท่าน
 5. การบริการอาหาร เวลา 07.00 น., 11.00 น. และ 17.00 น.(จัดวางไว้ที่หน้าห้อง)
 6. หมั่นสังเกตอาการขณะเข้ารับการรักษา เช่น มีไข้สูงตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส มีเสมหะ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หากมีอาการผิดปกติแจ้งพยาบาลทันที
 7. ควรดื่มน้ำและพักผ่อนให้เพียงพอ
 8. หากพักร่วมกับผู้ป่วยท่านอื่น งดรับประทานอาหารร่วมกับเพื่อนร่วมห้อง
 9. ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทุกครั้งหลังไอ จาม รวมถึงก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำ
 10. อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทุกวัน
 11. ห้ามย้าย สลับ แลกเตียง หากมีความจำเป็นควรแจ้งพยาบาลผู้ดูแล
 12. การเก็บเสื้อผ้าที่ใช้แล้วใส่ถุงแดง เพื่อนำกลับไปซักทำความสะอาดเมื่อออกจากโรงพยาบาล
 13. ทิ้งขยะในถุงดำที่เตรียมไว้ ให้มัดผูกปากถุงให้แน่นวางไว้หน้าห้องพัก เวลา 14.00 น. ของทุกวัน
 14. ออกกำลังกายอย่างน้อย 20 นาที
วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565

Share this :