พญ.ชนิกานต์ สีมันตร
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.ชนิกานต์ สีมันตร

CHANIKARN SEMANTRA, M.D.
Specialty
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Internships.  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
FRI 17:00 - 20:00