พญ.อัจจิมา สูงสถิตานนท์
สูตินรีแพทย์ สาขา มารดาและทารกในครรภ์

พญ.อัจจิมา สูงสถิตานนท์

ADJIMA SOONGSATITANON, M.D.
Specialty
  • สูตินรีเวช สาขามารดาและทารกในครรภ์

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วว. (สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วว. (อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์)  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SUN 09:00 - 12:00

Share this :