วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์


หยุดไข้หวัดใหญ่  ด้วยวัคซีน

ไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัส Influenza Virus ติดต่อโดยการไอ จามรดกัน ระบาดได้ง่าย
โดยเฉพาะในชุมชนแออัด หรือในโรงเรียน เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ คล้ายกับไข้หวัดทั่วไป
แต่มีอาการรุนแรงกว่า สามารถทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ
หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคปอด โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โดยโรคนี้จะมีการระบาดมากในฤดูฝน

สอบถามเพิ่มเติม แผนกผู้ป่วยนอก อาคาร 2 ชั้น 2
โทรศัพท์ 02-587-0144 ต่อ 2200