โปรแกรมเหมาจ่าย ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า


ราคา 185,000 บาท

ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการ ดังนี้

1 ห้องพักเดี่ยว 5 วัน 4 คืน รวมค่าอาหาร ค่าบริการโรงพยาบาล ,ค่าบริการพยาบาล

2 ห้องผ่าตัด 2 ชั่วโมง

3 แพทย์ผ่าตัดเฉพาะทางด้านผ่าตัดข้อเข่าเทียม วิสัญญีแพทย์ และพยาบาลช่วยผ่าตัด

4 ค่ายาและเวชภัณฑ์ในห้องผ่าตัดและกลับบ้าน

5 ตรวจประเมินความพร้อมก่อนการผ่าตัด (ตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการ 11 รายการ, X-Ray ปอด
และ X-Ray เข่า, ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG และ ตรวจประเมินสภาวะหัวใจ Screening Echo

6 ข้อเข่าเทียมมาตรฐานสหรัฐอเมริกา ตามที่ รพ.กำหนด หากเลือกข้อเข่าเทียมชนิดอื่น มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

7 การใช้เครื่อง Pneumatic compression เพื่อป้องกันภาวะหลอดเลือดอุดตัน

8 การจองเลือดแบบ Type screen

ราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่าใช้จ่าย ดังนี้

1 ค่ายาและการรักษาอื่น หากผู้ป่วยมีโรคประจำตัวหรือโรคแทรกซ้อน ขณะหรือหลังผ่าตัด

2 ไม่รวมค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกิดภาวะไม่พึงประสงค์ รวมภาวะแทรกซ้อน ซึ่งส่งผลทำให้เกิดการผ่าตัดซ้ำ

3 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มกรณีสั่งเพิ่มเติม ค่าโทรศัพท์

4 ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดต่างๆ จากบริษัทคู่สัญญาและบัตรส่วนลดต่างๆ

สอบถามเพิ่มเติม คลินิกกระดูกเเละข้อ 02-587-0144 ต่อ1220,1226

facebook.com/BangpoHospital