ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกกุมารเวชศาสตร์


ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกกุมารเวชศาสตร์

ชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ ช่วงเวลาออกตรวจ
นพ.อำนาจ        จิรานุภาพ โรคต่อมไร้ท่อ
 • วันจันทร์                       เวลา 08.00 – 12.00 น.
 • วันอังคาร                      เวลา 08.00 – 12.00 น.
 • วันพุธ                           เวลา 08.00 – 12.00 น.
 • วันพฤหัสบดี                  เวลา 08.00 – 12.00 น.
 • วันศุกร์                          เวลา 08.00 – 12.00 น.
 • วันอาทิตย์                     เวลา 08.00 – 12.00 น.
นพ.ศักดาวุฒิ     ยืนยงวิวัฒน์ โรคระบบประสาทและสมอง
 • วันจันทร์                        เวลา 12.00 – 20.00 น.
 • วันอังคาร                       เวลา 12.00 – 17.00 น.
 • วันพุธ                            เวลา 12.00 – 20.00 น.
 • วันพฤหัสบดี                   เวลา 12.00 – 17.00 น.
 • วันศุกร์                           เวลา 08.00 – 20.00 น.
 • วันเสาร์                          เวลา 08.00 – 13.00 น.                                                                (สัปดาห์ที่ 1,3,5)
นพ.วิโรจน์          อารีย์กุล พัฒนาการเด็กก่อนเข้าสู่วัยรุ่น
 • วันพฤหัสบดี                    เวลา 17.00 – 20.00 น.
 • วันเสาร์                           เวลา 09.00 – 12.00 น.
นพ.วิพัฒน์         เจริญสิริวัฒน์ แพทย์กุมารเวชทั่วไป
 • วันอาทิตย์                       เวลา 13.00 – 17.00 น.
พญ.อารยา        จารุวณิช โรคระบบประสาทและสมอง
 • วันอังคาร                        เวลา 17.00 – 20.00 น.
พญ.ขวัญจันทร์  ขัมพานนท์ แพทย์กุมารทั่วไป
 • วันจันทร์                       เวลา 08.00 – 17.00 น.
 • วันอังคาร                      เวลา 08.00 – 17.00 น.
 • วันพุธ                           เวลา 08.00 – 17.00 น.
 • วันพฤหัสบดี                  เวลา 12.00 – 17.00 น.
 • วันศุกร์                           เวลา 12.00 – 20.00 น.
 • วันเสาร์                          เวลา 08.00 – 13.00 น.                                                                (สัปดาห์ที่ 2, 4)
พญ.กฤติยานี  ทูลแก้ว แพทย์กุมารทั่วไป
 • วันอาทิตย์                       เวลา 17.00 – 20.00 น.                                                               (สัปดาห์ที่ 2, 4)
พญ.ชนิกา  แก้วเกิดศิริ แพทย์กุมารทั่วไป
 • วันอังคาร                        เวลา 17.00 – 20.00 น.
นพ.ธนวัฒน์  ฐิติเจริญศักดิ์ แพทย์กุมารทั่วไป
 • วันเสาร์                          เวลา 12.00 – 17.00 น.                                                                 (สัปดาห์ที่ 2)
พญ.โสภิดา  บุญวัฒน์ แพทย์กุมารทั่วไป
 • วันเสาร์                          เวลา 12.00 – 17.00 น.                                                                (สัปดาห์ที่ 1)
พญ.พรนภา  สันติภิรมย์กุล แพทย์กุมารทั่วไป
 • วันเสาร์                          เวลา 17.00 – 20.00 น.                                                                (สัปดาห์ที่ 2,4)
 • วันเสาร์                          เวลา 20.00 – 06.00 น.                                                                (สัปดาห์ที่ 2,4)
พญ.ปาริฐา  พงษ์นิยะกุล แพทย์กุมารทั่วไป
 • วันเสาร์                          เวลา 17.00 – 20.00 น.                                                                (สัปดาห์ที่ 1, 3, 5)
พญ.วรกัญญา สินิทธ์ทรงคุณ แพทย์กุมารทั่วไป
 • วันเสาร์                          เวลา 12.00 – 17.00 น.                                                                (สัปดาห์ที่ 3)
พญ.ณัฐชญาวรีย์ ลิมปิวิลาศ แพทย์กุมารทั่วไป
 • วันเสาร์                          เวลา 17.00 – 20.00 น.                                                                (สัปดาห์ที่ 1, 3, 5)
ปรับปรุงวันที่ 28/08/2561


*** ตารางการออกตรวจของแพทย์ด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่แผนกกุมารเวชศาสตร์ ***

นอกเวลาทำการติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
สถานที่ตั้ง แผนกกุมารเวชศาสตร์ อาคารศูนย์การแพทย์ ชั้น 4  โรงพยาบาลบางโพ
สอบถามและนัดหมาย โทร. 02-587-0144 ต่อ แผนกกุมารเวชศาสตร์ 2400 แฟกซ์ 02 – 5860024