พญ.สันต์ฤทัย  เจริญนิวาสสกุล

Sanruethai  Charoenniwassakul, M.D.  (ว.39691)

Specialty :

  • อายุรศาสตร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด  Cardiology Medicine
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายรุศาสตร์โรคหัวใจ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันจันทร์          เวลา 08.00 -16.00 น.
  • วันอังคาร          เวลา 08.00 -16.00 น.
  • วันพุธ               เวลา 08.00 -16.00 น.(สัปดาห์ที่ 2,4)
  • วันพฤหัสบดี     เวลา 08.00 -16.00 น.
  • วันศุกร์              เวลา 08.00 -16.00 น.