พญ. วิธิมา  พงษ์พันธุ์เลิศ

สูต-นรีแพทย์  คลินิกสุขภาพสตรี  โรงพยาบาลบางโพ