โปรแกรมเหมาจ่าย ส่องกล้องทางนรีเวช

หมายเหตุ
1. ผู้ป่วยที่จะได้รับการผ่าตัดผ่านกล้องด้วยโปรแกรมเหมาจ่าย ต้องได้รับการพิจารณาความเหมาะสมโดยแพทย์ผ่าตัดเท่านั้น
2. กรณีขณะผ่าตัดผ่านกล้องแต่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม จะคิดค่าใช้จ่ายเท่ากับราคาเหมาจ่ายของการผ่าตัด
ผ่านกล้องชนิดนั้น โดยจำนวนวันและค่ารักษาที่เกินจากโปรแกรมเหมาจ่ายโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามความเป็นจริง โดยยินดีลดค่าห้องและค่ายา 10%
3. ราคาเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่วนลดอื่นๆ
4. โรงพยาบาลบางโพ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือข้อความใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายการที่รวมในโปรแกรมเหมาจ่าย
 1. ค่าสูตินรีแพทย์ และค่าวิสัญญีแพทย์
 2. ค่าห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้น
 3. ค่าเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผ่าตัด
 4. ค่าห้องพักผู้ป่วย ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าอาหารผู้ป่วย
        • ห้องเดี่ยว 2 วัน 1 คืน สำหรับ LAPARO 1 – LAPARO 3
        • ห้องเดี่ยว 3 วัน 2 คืน สำหรับ LAPARO 4
 5. การตรวจโดยแพทย์อายุรกรรม 1 ครั้ง เพื่อวิเคราะห์ความพร้อมก่อนผ่าตัด
 6. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) สำหรับผู้ที่อายุเกิน 40 ปี
 7. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด ชนิดละ 1 ครั้ง คือ CBC, Electrolyte, Fasting Blood Sugar, Creatinine, SGPT, HbsAg,
     Anti-HIV Screening, Bleeding time, Clotting time
 8. ค่าใช้จ่ายในการจองเลือด หรือส่วนประกอบของเลือด 1 ยูนิต
 9. เอกซเรย์ปอด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด 1 ครั้ง
10. ค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา 1 รายการ ไม่รวม Frozen Section หากจำเป็นต้องตรวจมากกว่า 1 รายการ คิดราคาตามปกติโดยยินดีมอบส่วนลด 10%
11. ค่ายาสำหรับการผ่าตัดขณะพักอยู่ในโรงพยาบาลและยากลับบ้านไม่เกิน 7 วัน

รายการที่ไม่รวมในโปรแกรมเหมาจ่าย
1. กรณีนอนพักเกินจำนวนวันที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือค่าห้อง ICU กรณีจำเป็นโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามความเป็นจริง โดยยินดีมอบส่วนลดค่าห้องและค่ายา 10%
2. กรณีผู้ป่วยเลือกอยู่ห้องพักที่ราคาสูงกว่าห้องพักที่กำหนดในโปรแกรมเหมาจ่าย โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายเฉพาะส่วนเกินจากค่าห้องที่กำหนดไว้ในโปรแกรม
3. ค่าเวชภัณฑ์ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำหัตถการครั้งนี้ ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้เพิ่มพิเศษในการผ่าตัด
4. ค่าใช้จ่ายในการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด
5. กรณีใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดเกินกว่าที่กำหนดในโปรแกรมเหมาจ่ายจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ 3,000 บาท หากระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที จะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
หากเกิน 30 นาทีแต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง จะคิดเป็น 1 ชั่วโมง
6. ค่าผ่าตัดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรมเหมาจ่ายจะคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง โดยโรงพยาบาลยินดีมอบส่วนลดค่ายา 10%
7. ค่ายาที่ผู้ป่วยต้องรักษาจากโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือการตรวจพิเศษที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่อยู่นอกเหนือ
จากรายการในโปรแกรม
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าอาหารตามสั่ง ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม เป็นต้น
9. กรณีมีภาวะแทรกซ้อน หรือพบอาการผิดปกติเพิ่มเติมนอกเหนือจากโปรแกรม โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามความเป็นจริง โดยยินดีมอบส่วนลดค่าห้องและค่ายา 10%
10. ค่ายาพิเศษ เช่น Hormone ที่อาจต้องใช้รักษาต่อเนื่องเฉพาะผู้ป่วยบางราย
11. ค่าเวชภัณฑ์พิเศษที่อาจต้องใช้กับผู้ป่วยเมื่อกลับบ้าน
12. ค่าแพทย์ที่ปรึกษาต่างสาขา ที่จำเป็นสำหรับการรักษาโรคอื่นๆ ของผู้ป่วยขณะอยู่ในโรงพยาบาล

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
• ผู้เข้ารับบริการสามารถใช้แพ็กเกจได้หลังจากตรวจวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว โดยค่าใช้จ่ายในการวินิจฉัยจัดเป็นค่าใช้จ่ายนอกแพ็กเกจ
• แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
• ผู้เข้ารับบริการชำระค่าใช้จ่าย ณ โรงพยาบาล ในวันที่เข้ารับบริการ
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติม คลินิกสุขภาพสตรี โรงพยาบาลบางโพ
โทร.02 587 0144 ต่อ 2411