“คลอดเหมาจ่าย สบายใจ” สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ มือใหม่และไม่ใหม่  จะเป็นลูกเดี่ยว  หรือแฝดสอง แฝดสาม ที่จะคลอดน้องในปีหมูนี้ เลือกคลอดเหมาจ่ายแบบสบายใจที่โรงพยาบาลบางโพ ดูแลโดยทีมสหวิชาชีพ (สูติแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ)

บริการที่จะได้รับ เมื่อฝากครรภ์และคลอดที่ ร.พ บางโพ
จากทีมสหวิชาชีพ (สูติแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด)

 • การเตรียมตัวก่อนคลอด แนะนำการเลือกอาหาร และการออกกำลังกาย
 • การปฏิบัติตัวหลังคลอดสำหรับคุณแม่
 • แนะนำการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • แนะนำการดูแลทารกทั่วไป
 • แนะนำการอาบน้ำทารก
 • และบริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
 • การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด  ♥ New ♥ 

*** การเข้าร่วมโปรแกรมคลอดแบบเหมาจ่ายขึ้นอยู่กับ สภาวะของมารดา ทารก และดุลยพินิจของแพทย์

คลอดปกติ

ห้องพักเดี่ยว ระยะเวลาพักฟื้น  3  วัน 2  คืน

เหมาจ่าย   32,900   บาท

ผ่าตัดคลอดบุตร

ห้องพักเดี่ยว ระยะเวลาพักฟื้น  4  วัน 3 คืน

เหมาจ่าย   39,900   บาท

*** เลือกห้อง VIP คิดเพิ่ม คืนละ 3,000 บาท

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

 • ค่าแพทย์ สูติแพทย์ และ กุมารแพทย์
 • ห้องคลอดและอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • ห้องทารกแรกเกิด บริบาลทารก รวม 3 วัน
 • ห้องพักพิเศษเดี่ยว อาหาร การบริการพยาบาลของมารดา รวม 3 วัน
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสำหรับมารดา
 • ค่าเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจทารกขณะอยู่ในครรภ์ก่อนคลอด
 • ตรวจคัดกรองในทารกแรกเกิด เพื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อนจากภาวะพร่องธัยรอยด์ (TSH) และโรคฟีนิลคีโตนูเรีย (Phenylketonuria) (PKU)
 • วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG) สำหรับทารก
 • วัคซีนป้องกันตับอักเสบ บี** เข็มแรก สำหรับทารก
 • วิตามิน เค ชนิดฉีด
 • ตรวจหาภาวะซีดและตัวเหลือง
 • ตรวจกรุ๊ปเลือด
 • ค่ายา และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับมารดาและทารก
 • ชุดของขวัญสำหรับทารกแรกเกิด
 • บริการทำสูติบัตร
 • สมุดบันทึกสุขภาพ และตารางการรับวัคซีน
 • บัตรสมาชิกโรงพยาบาลบางโพ เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการมารับบริการ
 • ภาพแรกของมารดาและทารก
 • หมอนรองให้นมบุตร
 • แนะนำเทคนิคการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด
 • ค่าแพทย์ สูติแพทย์ กุมารแพทย์ และวิสัญญีแพทย์
 • ห้องคลอดและอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • ห้องทารกแรกเกิด บริบาลทารก รวม 4 วัน
 • ห้องพักพิเศษเดี่ยว อาหาร การบริการพยาบาลของมารดา รวม 4 วัน
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสำหรับมารดา
 • ค่าเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจทารกขณะอยู่ในครรภ์ก่อนคลอด
 • ตรวจคัดกรองในทารกแรกเกิด เพื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อนจากภาวะพร่องธัยรอยด์ (TSH)   และโรคฟีนิลคีโตนูเรีย (Phenylketonuria) (PKU)
 • การระงับความรู้สึกทางไขสันหลัง (Spinal Block)
 • วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG) สำหรับทารก
 • วัคซีนป้องกันตับอักเสบ บี** เข็มแรก สำหรับทารก
 • วิตามิน เค ชนิดฉีด
 • ตรวจหาภาวะซีดและตัวเหลือง
 • ตรวจกรุ๊ปเลือด
 • ค่ายา และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับมารดาและทารก
 • ชุดของขวัญสำหรับทารกแรกเกิด
 • บริการทำสูติบัตร
 • สมุดบันทึกสุขภาพ และตารางการรับวัคซีน
 • บัตรสมาชิกโรงพยาบาลบางโพ เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการมารับบริการ
 • ภาพแรกของมารดาและทารก
 • หมอนรองให้นมบุตร
 • แนะนำเทคนิคการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ให้คำแนะนำการดูแลร่างกายหลังคลอด โดยนักกายภาพบำบัด
 • การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด

หมายเหตุ

 • ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมถึงการคลอดโดยใช้ยาระงับความเจ็บปวด
 • เข้าสันหลัง (Block) หรือ กรณีมีโรคแทรกซ้อนของมารดาและทารก
 • วัคซีนป้องกันตับอักเสบ บี ในโปรแกรม คือ ENGERIX-B (ANTIBODY)
 • กรณีต้องการพักห้องที่ราคาสูงกว่าที่กำหนด จะมีค่าห้องพักเพิ่ม

หมายเหตุ

 • อัตรานี้ไม่รวมการทำหมัน การผ่าตัดไส้ติ่ง หรือกรณีมีโรคแทรกซ้อน
 • กรณีมีความประสงค์หรือความจำเป็นต้องใช้การระงับความรู้สึกด้วย
 • วิธีดมยาสลบ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 8,000 บาท
 • กรณีต้องการทำหมัน มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
 • กรณีต้องการผ่าตัดไส้ติ่ง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10,000 บาท
 • วัคซีนป้องกันตับอักเสบ บี ในโปรแกรม คือ ENGERIX-B (ANTIBODY)
 • กรณีต้องการพักห้องที่ราคาสูงกว่าที่กำหนด จะมีค่าห้องพักเพิ่ม

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
• ผู้เข้ารับบริการสามารถใช้แพ็กเกจได้หลังจากตรวจวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว โดยค่าใช้จ่ายในการวินิจฉัยจัดเป็นค่าใช้จ่ายนอกแพ็กเกจ
• แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
• ผู้เข้ารับบริการชำระค่าใช้จ่าย ณ โรงพยาบาล ในวันที่เข้ารับบริการ
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสอบถาม โทร 02 587 0144  ต่อ 2411
คลินิกสุขภาพสตรี โรงพยาบาลบางโพ

เลือกคลอดกับ Package คลอดเหมาจ่าย ที่สบายใจ #คลอดเหมาจ่าย #ครรภ์คุณภาพ #Package คลอด # คุณแม่ตั้งครรภ์  #โปรแกรมคลอด #ฝากครรภ์ #ฝากท้อง