สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลินิกกุมารเวช ชั้น 4 อาคาร 2
โทร. 02 587 0144 ต่อ 2401