วัคซีนป้องกันโรคร้าย วัย 50+

ผู้ใหญ่อายุ 50 ปี ขึ้นไปทุกคน แพทย์แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรค  การฉีดวัคซีนป้องกัน ช่วยให้บรรเทาอาการของโรคและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง  นอกจากนี้ยังลดโอกาสเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไปสู่คนอื่น   ในวัยผู้ใหญ่ภูมิคุ้มกันจะลดลงตามอายุที่มากขึ้น จึงต้องมีการกระตุ้นด้วยการฉีดวัคซีน หรืออาจจะเป็นเพราะเชื้อโรคนั้นมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือ สายพันธุ์ใหม่จนระบบภูมิคุ้มกันเดิมร่างกายไม่รู้จักเชื้อนั้น เช่น ไข้หวัดใหญ่

  • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 2020  (1 เข็ม)      849.-   (รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล)       ควรฉีดป้องกันปีละ 1 ครั้ง
  • วัคซีนงูสวัด  (1 เข็ม)                                       5,555.-  (รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล)        ฉีด 1 เข็มป้องกัน  10 ปี
  • วัคซีนสุกใส  (1 เข็ม)                                       1,340.-  (ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล)    ควรฉีดในผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนหรือไม่เคยเป็นอีสุกอีใสมาก่อน
  • วัคซีนตับอักเสบ บี   (1 เข็ม)                               660.-  (ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล)
  • วัคซีนตับอักเสบ บี   (3 เข็ม)                            1,980.-  (ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล)    ฉีด 3 เข็ม ห่างกัน 4-8 สัปดาห์ ป้องกันตลอดชีวิต
  • วัคซีนตับอักเสบ เอ  (1 เข็ม)                            1,200.-  (ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล)    ฉีด 1 เข็มป้องกันตลอดชีวิต
  • วัคซีนตับอักเสบ เอ (1 เข็ม) + บี   (3 เข็ม)       3,180.-  (ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล)    ฉีด 4 เข็มป้องกันตลอดชีวิต
  • วัคซีนบาดทะยัก  (1 เข็ม)                          230-300.-  (ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล)
  • วัคซีนป้องกันโรคปอดติดเชื้อ 13 สายพันธุ์       3,250.-  (ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล)    ฉีด 1 เข็มป้องกันตลอดชีวิต

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-587-0144        คลินิกอายุรกรรม  ต่อ  2200   หรื อ ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวอนามัย  ต่อ  2300

Share this :