พญ.วรกานต์  ทิพย์สิงห์

Worakan  Tipsing, M.D.  (ว.35176)

Specialty :

  • อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติซึ่ม  The diploma of Rheumatology
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรแพทย์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติซึ่ม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันศุกร์            เวลา  17.00 – 20.00 น.