พญ.ปุณยนุช พิสิฐพยัต
จักษุแพทย์

พญ.ปุณยนุช พิสิฐพยัต

Specialty
 • จักษุแพทย์ สาขากระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ

  Ophthalmology, Cornea and refractive surgery cataract


Language Spoken
 • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)   คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  (เกียรตินิยมอันดับ1)
 • แพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • Sub Board กระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เกียรติประวัติ/รางวัล
 • พ.ศ. 2554

  - ทำคะแนนได้ดีเยี่ยมระหว่างปฏิบัติงานในภาควิชาอายุรศาสตร์ ขณะเป็นนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 • พ.ศ. 2555

  - ได้รับคัดเลือกให้เป็นแพทย์ใช้ทุนเพิ่มพูนทักษะดีเด่น ประจำปี 2555 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 • พ.ศ.2559

  - สอบผ่านการสอบที่จัดขึ้นโดย  International Council of Ophthalmology (Visual Sciences, Optics & Refraction and Instruments, Clinical Ophthalmology, Advanced ICO Examination)

  - ตีพิมพ์บทความ “การวัดระดับการมองเห็น (Visual acuity measurement)”  ลงในจักษุเวชสาร ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559

 • พ.ศ.2562

  - ได้รับทุนจาก Japan Cornea Society นำเสนอผลงานเรื่อง Outcomes of Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty Using Imported Donor Corneas และเข้าร่วมประชุม The Japan Cornea Conference 2019 (43rd Japan Cornea Society / 35th Annual Meeting of the Keratoplasty Society of  Japan) ที่เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น


ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
FRI 16:00 - 19:00 สัปดาห์ที่ 1, 3, 5

Share this :