“ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)” สำหรับบุคคลทั่วไป

ปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เกิดจากโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ ความดันโลหิต และอุบัติเหตุ จมน้ำ ดังนั้นการได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง ถูกวิธีจะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตและกลับคืนมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ โรงพยาบาลบางโพได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยชีวิต จึงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อบุคคลหรือประชาชนทั่วไปในชุมชนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง ได้รับการฝึกฝน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นได้ในภาวะฉุกเฉินก่อนนำส่งโรงพยาบาล

การอบรมประจำปี  2564

ครั้งที่  1   วันอาทิตย์ที่   24  มกราคม   2564
ครั้งที่  2  วันอาทิตย์ที่  30  พฤษภาคม 2564
ครั้งที่  3  วันอาทิตย์ที่  26  กันยายน 2564

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 2 โรงพยาบาลบางโพ

กำหนดการ

08.30 – 08.45 น.     ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น.     พิธีเปิดกิจกรรมอบรม
09.00 – 10.00 น.  – ความหมาย/วัตถุประสงค์/ความจำเป็นในการช่วยฟื้นคืนชีพ
– ขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพ
– การช่วยฟื้นคืนชีพ เด็ก
– การช่วยผู้ป่วยทางเดินหายใจอุดกลั้น
10.00 – 10.15 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 11.45 น.      ฝึกปฏิบัติการปั๊มหัวใจ CPR และการใช้อุปกรณ์พิเศษ
11.45 – 12.00 น.    สรุปกิจกรรม

สอบถามและสำรองที่นั่งที่ แผนกสื่อสารการตลาดฯ 02-587-0144 ต่อ 2110-2113
สมัครร่วมกิจกรรม

Share this :