นพ.วรวัฒน์ โนหล้า

Dr. Worawat nolah,

 

Specialty :

 • อาชีวเวชศาสตร์            occupational medicine
Language Spoken :

 • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • อาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา certification of occupatiamal medicine , faculty of medicine burapha university
 • หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการฟิมล์โรคปอดนิวโมโคนิโอซิส ตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO classification 2011),สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • หลักสูตรอบรมการวินิจฉัยโรคหอบจากการประกอบอาชีพ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • หลักสูตรแพทย์ผู้ออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ สำนักกฎหมายการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • PTTEP Approved Doctor for offshore Workers,PTTEP
วันเเวลาออกตรวจ :

 • วันจันทร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
 • วันอังคาร เวลา 08.00 – 17.00 น.
 • วันพุธ เวลา 08.00 – 17.00 น.
 • วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 – 17.00 น.
 • วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

Share this :