นพ.วรวัฒน์ โนหล้า

Dr. Worawat nolah,

 

Specialty :

  • อาชีวเวชศาสตร์            occupational medicine
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • อาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา certification of occupatiamal medicine , faculty of medicine burapha university
  • หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการฟิมล์โรคปอดนิวโมโคนิโอซิส ตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO classification 2011),สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  • หลักสูตรอบรมการวินิจฉัยโรคหอบจากการประกอบอาชีพ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  • หลักสูตรแพทย์ผู้ออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ สำนักกฎหมายการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  • PTTEP Approved Doctor for offshore Workers,PTTEP
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันจันทร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
  • วันอังคาร เวลา 08.00 – 17.00 น.
  • วันพุธ เวลา 08.00 – 17.00 น.
  • วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 – 17.00 น.
  • วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.