ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกทันตกรรม

    *** ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 02-587-0144***

ชื่อแพทย์

ความเชี่ยวชาญ

ช่วงเวลาออกตรวจ

ทพ.กรีย์ธร               ธีรานุตร ทันตกรรมทั่วไป
 • วันอาทิตย์         เวลา 09.00 – 18.00 น.
ทพญ.ภิญญดา         วิทยาสุข ทันตกรรมศัลยกรรม
 • วันอังคาร           เวลา 09.00 – 17.00 น.
 • วันพุธ                เวลา 09.00 – 17.00 น.
 • วันศุกร์               เวลา 09.00 – 17.00 น.
ทพญ.วินิรมล            ศรีวัฒนา ทันตกรรมศัลยกรรม
 • วันอาทิตย์          เวลา 09.00 – 18.00 น.
ทพ.ดร.ชิษณุ             แจ้งศิริพันธ์ ทันตกรรมจัดฟัน
 • วันเสาร์               เวลา 13.00 – 18.00 น.          (เสาร์ที่ 1,3)
ทพญ.เพ็ญศินี           เสริฐคัมภ์ศร ทันตกรรมประดิษฐ์
 • วันจันทร์              เวลา  9.00 – 20.00 น.
ทพญ.ฝนทิพย์ ตติยานุพันธ์วงศ์ ทันตกรรมทั่วไป
 • วันพฤหัสบดี        เวลา 10.00 – 18.00 น.
ทพญ.ชุดาภา ตลึงจิตร ทันตกรรมทั่วไป
 • วันจันทร์      เวลา 10.00 – 1700 น.
ทพญ.ธัญลักษณ์ ภิญโญวัฒนศิลป์ ทันตกรรมประดิษฐ์
 • วันศุกร์        เวลา 10.00 – 18.00 น.
ทพญ.ฐิติมา               ธนาลาภสกุล ทันตกรรมเด็ก
 • วันอังคาร          เวลา 10.00 – 15.00 น.
ทพญ.หทัยรัตน์      รื่นอารมณ์  ทันตกรรมจัดฟัน
 • วันพุธ               เวลา  17.00 – 20.00 น.                                    (สัปดาห์ที่ 2)
ทพญ.ทัชชภร      เขียวสอาด ทันตกรรมประดิษฐ์
 • วันพุธ              เวลา  17.00 – 20.00 น.
ทพญ.สุชาดา      ศังขวณิช ทันตกรรมปริทันตวิทยา
 • วันอังคาร        เวลา 10.00 – 17.00 น.
ทพ.ดร.ชาญวิทย์    ประพิณจำรูญ ทันตกรรมเวชศาสตร์ช่องปาก
 • วันเสาร์           เวลา 13.00 – 18.00 น.                                     (เสาร์ที่ 1,3)
ทพ.ภูริณัฐ     จตุรภัทรไพบูลย์ ทันตกรรมทั่วไป
 • วันเสาร์            เวลา 09.00 – 18.00 น.                                     (เสาร์ที่ 2,4,5)
 • วันอาทิตย์       เวลา 09.00 – 18.00 น.
ทพญ.เกวลิน คณฑีวงษ์ ทันตกรรมทั่วไป
 • วันพฤหัสบดี     เวลา 09.00 – 15.00 น.
ทพญ.วรรณ์วิสาข์ ปานรักษา ทันตกรรมรักษารากฟัน
 • วันจันทร์    เวลา 09.00 – 17.00 น.    (จันทร์ที่ 2,4)
ปรับปรุงวันที่ 29/08/2563

*** ตารางการออกตรวจของแพทย์ด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่แผนกทันตกรรม ***

นอกเวลาทำการติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
แผนกทันตกรรม อาคาร 2 ชั้น 3  โรงพยาบาลบางโพ
สอบถามและนัดหมาย โทร. 02-587-0144 ต่อ 2322, 2331

One Thought on “ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกทันตกรรม”

Comments are closed.