ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกอายุรกรรม

    *** ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 02-587-0144***

ชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ ช่วงเวลาออกตรวจ
นพ.วรชาติ      ทุมโฆสิต อายุรกรรมทั่วไป
 • วันจันทร์         เวลา  10.00 – 12.00 น.
 • วันอังคาร        เวลา  10.00 – 12.00 น.
 • วันพุธ             เวลา  10.00 – 12.00 น.
 • วันพฤหัสบดี    เวลา  10.00 – 12.00 น.
 • วันศุกร์            เวลา  10.00 – 12.00 น.
 • วันเสาร์           เวลา  10.00 – 11.00 น.
นพ.ก้องเกียรติ      เลิศพิพัฒน์มงคล อายุรกรรมทั่วไป
 • วันจันทร์         เวลา  07.00 – 15.00 น.
 • วันอังคาร        เวลา  07.00 – 15.00 น.
 • วันพุธ             เวลา  07.00 – 20.00 น.
 • วันพฤหัสบดี    เวลา  07.00 – 15.00 น.
 • วันศุกร์            เวลา  07.00 – 20.00 น.
พญ.พัณณ์ชิตา       รัศมีสุรวุฒิคุณ อายุรกรรมทั่วไป
 • วันจันทร์         เวลา  08.00 -20.00 น.
 • วันอังคาร        เวลา  08.00 -20.00 น.
 • วันพุธ             เวลา  08.00 -17.00 น.
 • วันพฤหัสบดี    เวลา  08.00 -17.00 น.
 • วันศุกร์            เวลา  08.00 -17.00 น.
 • วันเสาร์           เวลา 13.00 -17.00 น.
 • วันอาทิตย์       เวลา  13.00 – 20.00 น.
นพ.สุรัตน์               ปราณีนรารัตน์ อายุรกรรมทั่วไปและทางเดินอาหาร
 • วันจันทร์         เวลา  08.00 – 17.00 น.
 • วันอังคาร        เวลา  08.00 – 17.00 น.
 • วันพุธ             เวลา  08.00 – 17.00 น.
 • วันพฤหัสบดี    เวลา  08.00 – 17.00 น.
 • วันศุกร์            เวลา  08.00 – 17.00 น.
 • วันเสาร์           เวลา  08.00 – 13.00 น.
นพ.เจษฎา             ลักขณาวงค์ อายุรกรรมทั่วไป
 • วันพฤหัสบดี    เวลา  17.00 – 20.00 น.
นพ.อภิชาต             สุดาทิศ อายุรกรรมทั่วไป
 • วันเสาร์           เวลา  17.00 – 20.00 น.
พญ.ภัทราภรณ์        หาญพานิชเจริญ อายุรกรรมทั่วไป
 • วันเสาร์           เวลา  08.00 – 17.00 น.
พญ.นุจจรินทร์         กำจรจิระพันธ์ อายุรกรรมทั่วไป
 • วันอาทิตย์       เวลา  08.00 -17.00 น.
นพ.เกตุ                   สายเพ็ชร์ อายุรกรรมประสาท, จิตประสาท
 • วันจันทร์         เวลา  11.30 – 15.00 น.
 • วันอังคาร        เวลา  11.30 – 15.00 น.
 • วันพุธ             เวลา  11.30 – 15.00 น.
 • วันพฤหัสบดี    เวลา  11.30 – 15.00 น.
 • วันศุกร์            เวลา  11.30 – 15.00 น.
 • วันเสาร์           เวลา  13.00 – 14.00 น.
 • วันอาทิตย์       เวลา  13.00 – 14.00 น.
พญ.ชุติมา                สายเพ็ชร์ อายุรกรรมระบบประสาทและลมชัก
 • วันจันทร์         เวลา  12.30 – 17.30 น.
 • วันอังคาร        เวลา  12.30 – 17.30 น.
 • วันพุธ             เวลา  12.30 – 17.30 น.
 • วันพฤหัสบดี    เวลา  12.30 – 17.30 น.
 • วันศุกร์            เวลา  12.30 – 17.30 น.
 • วันเสาร์           เวลา  10.00 – 13.00 น.
นพ.สมชาย               โตวณะบุตร อายุรกรรมประสาท
 • เฉพาะ Case นัด
นพ.วิวัฒน์                 ภิยโยดิลกชัย อายุรกรรมโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
 • วันจันทร์         เวลา  19.00 – 20.00 น.
 • วันพฤหัสบดี    เวลา  19.00 – 20.00 น.
นพ.ธิติวัฒน์               ศรีประสาธน์ อายุรกรรมโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
 • วันเสาร์           เวลา  13.00 – 15.00 น.
พญ.จิรัชยา                วณิชานุวัตร อายุรกรรมทางเดินอาหาร
 • วันอาทิตย์       เวลา  10.00 – 12.00 น.                (สัปดาห์ที่ 1, 3, 5)
นพ.วรายุ                    ปรัชญกุล อายุรกรรมทางเดินอาหาร
 • วันอาทิตย์         เวลา 09.00 – 15.00 น.                (สัปดาห์ที่ 2)
พญ.มนาภรณ์             ปายะนันทน์ อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
 • วันพุธ             เวลา  16.00 – 19.00 น.
พญ.สว่างจิต              สุรอมรกูล อายุรกรรมเบาหวาน ไทรอยด์
 • วันเสาร์           เวลา  13.00 – 15.00 น.                 (สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน)
พญ.สุวิณา                 รัตนชัยวงศ์ อายุรกรรมเบาหวาน ไทรอยด์
 • วันเสาร์           เวลา  17.00 – 20.00 น.
นพ.เจษฎา                 มณีชวขจร อายุรกรรมโรคมะเร็ง
 • วันพุธ             เวลา  17.00 – 19.00 น.
นพ.ธนาสนธิ์               ธรรมกุล อายุรกรรมโรคติดเชื้อ
 • วันศุกร์            เวลา  17.00 – 20.00 น.
นพ.เลอสรรพ์             ลือสุทธิวิบูลย์ อายุรกรรมโรคไต
 • วันอาทิตย์         เวลา 10.00 – 12.00 น.
พญ.วรกานต์              ทิพย์สิงห์ อายุรกรรมโรคข้อ
 • วันศุกร์            เวลา  17.00 – 20.00 น.
พญ.วันเพ็ญ                ธุรกิติ์วัณการ จิตแพทย์
 • วันเสาร์             เวลา 08.00 – 12.00 น.
 • วันอาทิตย์         เวลา 19.00 – 20.00 น.
นพ.ณัฐพงศ์                วิบูลย์ศิริชัย อายุรกรรมโรคปอด
 • วันจันทร์             เวลา 08.30 – 16.30 น.
 • วันอังคาร            เวลา 08.30 – 20.00 น.
 • วันพุธ                  เวลา 08.30 – 16.30 น.
 • วันพฤหัสบดี         เวลา 08.30 – 20.00 น.
 • วันอาทิตย์            เวลา 09.00 – 13.00 น.
พญ.รวมหทัย         มหาวินิจฉัยมนตรี อายุรกรรมประสาท
 • วันจันทร์             เวลา 08.00 – 16.00 น.
 • วันอังคาร            เวลา 08.00 – 16.00 น.
 • วันพุธ                 เวลา 08.00 – 16.00 น.
 • วันพฤหัสบดี       เวลา 08.00 – 16.00 น.
 • วันอาทิตย์          เวลา 08.00 – 16.00 น.
ผศ.นพ.วันจักร  พงษ์สิทธิศักดิ์ อายุรกรรมโรคไต
 • วันศุกร์             เวลา 17.00 – 20.00 น.
นพ.สุภาพงษ์  เอี่ยมอัครวิทย์ อายุรกรรมทั่วไป
 • วันเสาร์            เวลา 17.00 – 20.00 น.
พญ.ภัคทิพา  ภัทรโกศล อายุรกรรมโรคเลือด
 • วันจันทร์          เวลา 17.00 -20.00 น.
พญ.สันต์ฤทัย  เจริญนิวาสสกุล อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • วันจันทร์          เวลา 08.00 -16.00 น.
 • วันอังคาร          เวลา 08.00 -16.00 น.
 • วันพุธ               เวลา 08.00 -16.00 น.(สัปดาห์ที่ 2,4)
 • วันพฤหัสบดี     เวลา 08.00 -16.00 น.
 • วันศุกร์          เวลา 08.00 -16.00 น.
 • วันเสาร์            เวลา 09.00 -16.00 น.
 • วันอาทิตย์       เวลา 17.00 -20.00 น.
นพ.วิวัธน์  พู่พรอเนก อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • วันพุธ              เวลา 09.00 -15.00 น.(สัปดาห์ที่ 1,3,5)
 • วันเสาร์            เวลา 09.00 -15.00 น.(สัปดาห์ที่ 2,4)
 • วันอาทิตย์       เวลา 09.00 -15.00 น.
นพ.นันทพล  ชุติมาพงศ์รัตน์ อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • วันเสาร์            เวลา 09.00 -15.00 น. (สัปดาห์ที่ 1,3,5)
พญ.มณฑิรา  ลิ้มรุ่งยืนยง  อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • วันพุธ               เวลา 17.00 -20.00 น.
พญ.อุดมลักษณ์  ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา  อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • วันอาทิตย์         เวลา 17.00 -20.00 น.
นพ.ชุมพล  เปี่ยมสมบูรร์  อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • วันเสาร์             เวลา 14.00 -16.00 น.(สัปดาห์ที่ 2,4 เฉพาะนัด)

ปรับปรุงวันที่ 27/02/2563

***ตารางการออกตรวจของแพทย์ด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่คลินิกอายุรกรรม***
นอกเวลาทำการติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
สถานที่ตั้ง คลินิกอายุรกรรม อาคารศูนย์การเเพทย์ ชั้น 2  โรงพยาบาลบางโพ
สอบถามและนัดหมาย โทร. 02-587-0144 ต่อ คลินิกอายุรกรรม 2200, 2201, 2202 แฟกซ์ 02 – 586-0024

One Thought on “ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกอายุรกรรม”

Comments are closed.