ตรจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ

ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศ  ด้วยมาตรฐานการรับรองทางห้องปฏิบัติการ ผ่านการรับรองจาก สภาเทคนิคการแพทย์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย
โดยให้บริการ ที่  ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น  3  อาคาร  2  (One Stop Service)  ด้วยบุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีมาตรฐาน

รายกายตรวจ  แบบ ก.

ตรวจได้ทุกประเทศ  ยกเว้น ประเทศบรูไน,ประเทศอิสราเอล,ประเทศซาอุดิอาระเบีย,ประเทศไต้หวัน

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ เฉพาะทาง Physical Examination
 2. ตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือด Complete Blood Count (CBC)
 3. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ Urine Examination
 4. ตรวจอุจจาระ Stool Examination with Occult blood
 5. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-ray
 6. คลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram (EKG)
 7. ตรวจหาเชื้อกามโรค ซิฟิลิส VDRL
 8. ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ HIV
 9. ตรวจสายตา VISION TEST
 10. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg
 11. มาลาเลีย MALARIA
 12. ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี Anti HCV
 13.  ตรวจปัสสาวะดูการตั้งครรภ์ Pregnancy Test

 

รายกายตรวจ  แบบ ค.  เฉพาะเกาหลี

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ เฉพาะทาง Physical Examination
 2. ตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือด Complete Blood Count (CBC)
 3. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ Urine Examination
 4. ตรวจอุจจาระ Stool Examination with Occult blood
 5. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-ray
 6. ตรวจหาเชื้อกามโรค ซิฟิลิส VDRL
 7. ตรวจสายตา VISION TEST
 8. ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน Audiometry
 9. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg
 10. ตรวจหาหมู่เลือด Blood Group / Rh
 11. มาลาเลีย MALARIA
 12. ตรวจปัสสาวะดูการตั้งครรภ์ Pregnancy Test
 13. ตรวจการทำงานของตับ Liver Function Test : SGPT/SGOT
 14. ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอล Cholesterol

 

 

เอกสารที่ต้องนำมาเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 1.  บัตรประชาชาน ตัวจริง  ยังไม่หมดอายุ
 2.  หนังสือเตินทาง (Passport)  ตัวจริง ที่มีวันหมดอายุไม่ต่ำกว่า 18 เดือน
 3.  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว  3 รูป
 4. เอกสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

ให้บริการ

จันทร์-อาทิตย์   ตั้งแต่เวลา  07.00-14.00 น.
ณ  ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น  3  อาคาร 2
สอบถามโทร 02-587-0144  ต่อ 2300

Share this :