การรักษาคลองรากฟัน

(Root Canal Treatment)

ส่วนประกอบของฟัน

การรักษาคลองรากฟันคืออะไร

การรักษาคลองรากฟัน คือ กระบวนการกำจัดเนื้อเยื่อในโพรงฟันและครองรากฟันที่มีการอักเสบ ติดเชื้อ รวมทั้งทำความสะอาดโพรงฟันและคลองรากฟันให้ปราศจากเชื้อโรคและอุดคลองรากฟันด้วยวัสดุอุดคลองรากฟัน รวมถึงการบูรณะตัวฟันเพื่อความสวยงาม และเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้งานได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด

ฟันลักษณะใดที่ควรรับการรักษาคลองรากฟัน

 • ฟันที่มีอาการปวดหรือเคยมีประวัติปวดมากโดยเฉพาะในเวลากลางคืน
 • ฟันที่ผุ/แตก/สึก/ร้าว/ ลึกถึงชั้นโพรงประสาทฟัน
 • ฟันที่มีประวัติได้รับอุบัติเหตุรุนแรงและ/หรือฟันมีการเปลี่ยนแปลงสีไปจากเดิม
 • ฟันที่มีตุ่มหนอง หรือ มีการบวมบริเวณเหงือกหรือ บริเวณหน้า

ข้อดีของการรักษารากฟัน

 • สามารถเก็บฟันไว้ใช้งานได้โดยไม่ต้องถอนฟัน ซึ่งหมายถึงผู้ป่วยจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใส่ฟันเทียมทดแทนตำแหน่งฟันที่หายไป
 • หลังการบูรณะฟันที่ได้รับการรักษารากแล้ว พบว่าประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวจะใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติเดิมมากกว่าการใส่ฟันเทียมทดแทน
 • ไม่จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อการใช้งานหลังการบูรณะฟันมากเท่ากับการใส่ฟันเทียมทดแทน

ข้อจำกัดของการรักษาคลองรากฟัน

ไม่สามารถทำได้ในฟันทุกซี่ เหมือนกับการถอนฟันซึ่งฟันที่จะสามารถรักษารากฟันได้และให้ผลดีหลังการรักษานั้น ทันตแพทย์จะต้องพิจารณาจากหลายปัจจัยร่วมกันเช่นตำแหน่งการเข้าทำงาน,ลักษณะของรากฟัน,ความเป็นไปได้ของการบูรณะฟันถาวร หลังการรักษาราก ดังนั้นผู้ป่วยจึงควรเข้ารับคำปรึกษาจากทันตแพทย์เพื่อรับคำแนะนำในเรื่องวิธีการรักษาที่เหมาะสมและเพื่อวางแผนการรักษาก่อนรับการรักษารากฟัน

การรักษาคลองรากฟันมีขั้นตอนอย่างไร

 1. ทันตแพทย์จะทำการตรวจในช่องปากและถ่ายภาพรังสีเพื่อช่วยในการวินิจฉัยแ ละวางแผนก่อนรับการรักษา
 2. ผู้ป่วยจะได้รับยาชาเพื่อระงับความเจ็บปวดระหว่างทำหัตถการและใส่แผ่นยางกันความชื้นตลอดเวลาที่ทำหัตถการ
 3. ทันตแพทย์จะทำการเปิดทางเข้าสู่โพรงฟัน
 4. ทำความสะอาดภายในโพรงพันและคลองรากฟันด้วยเครืองมือขนาดเล็กร่วมกับน้ำยาล้างคลองรากฟัน รวมทั้งจะมีการใส่ยาฆ่าเชื้อในคลองรากฟันร่วมด้วย

          *การทำความสะอาดคลองรากฟันปกติจะใช้เวลาประมาณ1-3 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นกับสภาวะการติดเชื้อของฟันแต่ละซี่*

5. ทันตแพทย์จะทำการอุดคลองรากฟันให้เต็มแน่น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อซ้ำ
6. บูรณะฟันให้สวยงาม และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ *การบูรณะฟันถาวรหลังการรักษารากฟันถือเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากฟันที่ได้รับการรักษาฟันเสร็จ
เสร็จสมบูรณ์แล้วหากไม่ได้รับการบูรณะฟันถาวรด้วยวิธีการและช่วงเวลาช่วงเวลาที่เหมาะสม ฟันจะมีความเสี่ยงในการแตกร้าวในอนาคต

การบูรณะฟันหลังการรักษาคลองรากฟัน

การบูรณะฟันหลังการรักษาคลองรากฟันนั้นสามารถทำได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการใช้วัสดุบูรณะฟันปกติ ในกรณีที่ฟันยังมีเนื้อเหลืออยู่ในปริมาณมาก หรืออาจต้องบูรณะด้วยการใช้เดือยฟัน/core และครอบฟันร่วมกันในกรณีที่เนื้อฟันที่เหลืออยู่ไม่มากพอ ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้ที่ทำการรักษา

ข้อควรปฏิบัติหลังการรักษาคลองรากฟัน

 • ในแต่ละครั้งหลังการรักษา ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดได้โดยเฉลี่ยประมาณ1-3 วัน อาจใช้ยาบรรเทาอาการปวดเบื้องต้นได้หากอาการไม่ทุเลาลงหรือรุนแรงมากขึ้นควรกลับมาพบทันตแพทย์
 • หลีกเลี่ยงการใช้ฟันที่กำลังรับการตรวจรักษารากฟัน กัดหรือเคี้ยวอาหารแข็งหากยังไม่ได้รับการบูรณะฟัน
 • ผู้ป่วยควรเข้ารับการตรวจเพื่อติดตามผลการรักษาเป็นระยะตามคำแนะนำทันตแพทย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารอยโรคบริเวณปลายรากฟันหายเป็นปกติ
 • การดูแลรักษาสุขภาพช่องปากให้สะอาดอยู่เสมอจะทำให้ฟันที่ได้รับการรักษาคลองรากฟันเสร็จสมบูรณ์แล้ว ใช้งานได้ยืนยาวมากขึ้น

 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการนัดปรึกษาทันตแพทย์

คลินิกทันตกรรม  โรงพยาบาลบางโพ   โทร. 025870144  ต่อ  1314

Share this :