Gift to Give มอบสุขภาพดีเป็นของขวัญ ให้คนที่คุณห่วงใย


Gift to Give

มอบสุขภาพดีเป็นของขวัญ ให้คนที่คุณห่วงใย  เพราะความสุขส่งต่อกันได้

โรงพยาบาลบางโพ ขอมีส่วนร่วมในการส่งต่อความสุข และสุขภาพดีให้คุณ

                                            เมือซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพตามรายการ

                                                           ซื้อ  1  รับเพิ่ม  3 ***

เมื่อซื้อ

จำนวน

รับเพิ่ม

มูลค่า

 *** โปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด   L Care
หรือ โปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด   Smart Brain  2
หรือ โปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด   Smart Brain  3

ชุดใดก็ได้
1 ชุด

    1. โปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด Super Save  1   ชุด
2. ตรวจประเมินภาวะเสี่ยงหกล้ม               1   ครั้ง
3. ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน                    1    ครั้ง

1,000.-
550.-
600.-

         โปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด   M Care

ชุดใดก็ได้
2 ชุด

   1. โปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด Super Save  1   ชุด
2. ตรวจประเมินภาวะเสี่ยงหกล้ม                 2    ครั้ง
หรือตรวจสมรรถภาพการได้ยิน              2   ครั้ง

1,000.-
1,100.-

          โปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด   S Care

3 ชุด

   1. โปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด Super Save  1   ชุด

1,000.-

         โปรแกรมตรวจสุขภาพ ชุด   Smart Brain  1

1 ชุด

   1. ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน                    1   ครั้ง
หรือตรวจประเมินภาวะเสี่ยงหกล้ม        1   ครั้ง

600.-
550.-

รับสิทธิ์รายการตรวจเพิ่มเติม

  • ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ราคา 300 บาท
  • ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย (Body Composition) ด้วยเครื่อง Bone Density มูลค่า 1,500 บาท

วันนี้ –  31 มีนาคม 2561
สอบถาม ศูนย์ตรวจสุขภาพ  02 587 0144 ต่อ 2300