ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกอายุรกรรม 1


ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกอายุรกรรม

ชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ ช่วงเวลาออกตรวจ
 นพ.เกตุ            สายเพ็ชร์  อายุรกรรมประสาท, จิตประสาท
 • วันจันทร์         เวลา  11.00 – 15.00 น.
 • วันอังคาร        เวลา  11.00 – 15.00 น.
 • วันพุธ             เวลา  11.00 – 15.00 น.
 • วันพฤหัสบดี    เวลา  11.00 – 15.00 น.
 • วันศุกร์            เวลา  11.00 – 15.00 น.
 • วันเสาร์           เวลา  13.00 – 14.00 น.
 นพ.วรชาติ        ทุมโฆสิต  อายุรกรรมทั่วไป
 • วันจันทร์         เวลา  10.00 – 12.00 น.
 • วันอังคาร        เวลา  10.00 – 12.00 น.
 • วันพุธ             เวลา  10.00 – 12.00 น.
 • วันพฤหัสบดี    เวลา  10.00 – 12.00 น.
 • วันศุกร์            เวลา  10.00 – 12.00 น.
 • วันเสาร์           เวลา  10.00 – 12.00 น.
 นพ.ก้องเกียรติ    เลิศพิพัฒน์มงคล  อายุรกรรมทั่วไป
 • วันจันทร์         เวลา  07.00 – 15.00 น.
 • วันอังคาร        เวลา  07.00 – 16.00 น.
 • วันพุธ             เวลา  07.00 – 21.00 น.
 • วันพฤหัสบดี    เวลา  07.00 – 16.00 น.
 • วันศุกร์            เวลา  07.00 – 21.00 น.
 นพ.สุรัตน์         ปราณีนรารัตน์  อายุรกรรมทั่วไป / ทางเดินอาหาร
 • วันจันทร์         เวลา  08.00 – 17.00 น.
 • วันอังคาร        เวลา  08.00 – 17.00 น.
 • วันพุธ             เวลา  08.00 – 17.00 น.
 • วันพฤหัสบดี    เวลา  08.00 – 17.00 น.
 • วันศุกร์            เวลา  08.00 – 17.00 น.
 • วันเสาร์           เวลา  08.00 – 13.00 น.
 พญ.ชุติมา          สายเพ็ชร์  อายุรกรรมระบบประสาทและลมชัก
 • วันจันทร์         เวลา  09.30 – 18.30 น.
 • วันอังคาร        เวลา  09.30 – 18.30 น.
 • วันพุธ             เวลา  09.30 – 18.30 น.
 • วันพฤหัสบดี    เวลา  09.30 – 18.30 น.
 • วันศุกร์            เวลา  09.30 – 18.30 น.
 • วันเสาร์           เวลา  07.00 – 11.00 น.
 นพ.วิวัธน์            พู่พรอเนก  อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • วันพุธ             เวลา  07.00 – 17.00 น.
 • วันพฤหัสบดี    เวลา  07.00 – 20.00 น.
 • วันศุกร์            เวลา  07.00 – 20.00 น.
 • วันเสาร์           เวลา  09.00 – 15.00 น.(สัปดาห์ที่ 2,4)
 • วันเสาร์           เวลา  15.00 – 20.00 น.(สัปดาห์ที่ 1,3,5)
 • วันอาทิตย์       เวลา  09.00 – 15.00 น.
 พญ.พัณณ์ชิตา      รัศมีสุรวุฒิคุณ  อายุรกรรมทั่วไป
 • วันจันทร์         เวลา  08.00 -17.00 น.
 • วันอังคาร        เวลา  08.00 -20.00 น.
 • วันพุธ             เวลา  08.00 -17.00 น.
 • วันพฤหัสบดี    เวลา  08.00 -17.00 น.
 • วันศุกร์            เวลา  08.00 -17.00 น.
 • วันอาทิตย์       เวลา  13.00 – 20.00 น.
 พญ.จิรัชยา         วณิชานุวัตร  อายุรกรรมทางเดินอาหาร
 • วันอาทิตย์       เวลา  09.00 – 12.00 น.(สัปดาห์ที่ 1,3,5)
 นพ.วิวัฒน์          ภิยโยดิลกชัย  อายุรกรรมโรคปอด
 • วันจันทร์         เวลา  19.00 – 20.00 น.
 • วันพฤหัสบดี    เวลา  19.00 – 20.00 น.
 พญ.จินตนา           โยธาสมุทร  อายุรกรรมหัวใจ
 • วันอาทิตย์       เวลา  10.00 – 11.00 น.(ตามนัด)
 นพ.เจษฎา          ลักขณาวงค์  อายุรกรรมทั่วไป
 • วันพฤหัสบดี    เวลา  17.00 – 20.00 น.
 นพ.เจษฎา         มณีชวขจร  อายุรกรรมโรคมะเร็ง
 • วันพุธ             เวลา  17.00 – 19.00 น.
 นพ.เลอสรรพ์         ลือสุทธิวิบูลย์  อายุรกรรมโรคไต
 • วันอาทิตย์       เวลา  10.00 – 12.00 น.
 นพ.กรกช          พรชัยชนะกิจ  อายุรกรรมทั่วไป
 • วันเสาร์           เวลา  17.00 – 20.00 น.
 นพ.ชาญวิทย์       วุฒิชัยประดิษฐ์  อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • วันอังคาร        เวลา  07.00 – 20.00 น.
 นพ.อนุสิทธิ์      ทัฬหสิริเวทย์  อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • วันจันทร์         เวลา  07.30 – 20.00 น.
 • วันอังคาร        เวลา  07.00 – 20.00 น.
 พญ.จุฬณี           สังเกตชน  อายุรกรรมโรคปอด
 • วันอังคาร        เวลา  07.00 – 20.00 น.
 นพ.ธนาสนธิ์       ธรรมกุล  อายุรกรรมติดเชื้อ
 • วันศุกร์            เวลา  17.00 – 20.00 น.
 นพ.นันทพล      ชุติมาพงศ์รัตน์  อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • วันเสาร์           เวลา  09.00 – 15.00 น.(สัปดาห์ที่ 1,3,5)
 นพ.สมชาย           โตวณะบุตร  อายุรกรรมประสาท
 • วันอาทิตย์       เวลา  13.00 – 17.00 น.
 นพ.สมบุญ        รุ่งจิรธนานนท์  อายุรกรรมทางเดินอาหาร
 • วันศุกร์            เวลา  17.00 – 20.00 น.
 นพ.สยาม          ศิรินธรปัญญา  อายุรกรรมทางเดินอาหาร
 • วันพุธ             เวลา  17.00 – 20.00 น..
 นพ.สันติ             สิลัยรัตน์  อายุรกรรมโรคปอด
 • วันพุธ             เวลา  17.00 – 20.00 น.
 นพ.สูงชัย             อังธารารักษ์  อายุรกรรมรูมาโต
 • วันอาทิตย์       เวลา  17.00 – 20.00 น.
นพ.อภิชาต        สุดาทิศ อายุรกรรมทั่วไป
 • วันเสาร์           เวลา  17.00 – 20.00 น.
 พญ.นริศรา         วงศ์ทอง  อายุรกรรมโรคเลือด
 • วันอาทิตย์       เวลา  09.00 -12.00 น.(สัปดาห์ที่ 2,4)
 พญ.นุจจรินทร์        กำจรจิระพันธ์  อายุรกรรมทั่วไป
 • วันอาทิตย์       เวลา  09.00 -17.00 น.
 พญ.ภัทราภรณ์   หาญพานิชเจริญ  อายุรกรรมทั่วไป
 • วันเสาร์           เวลา  08.00 – 13.00 น.
 พญ.มณฑิรา         ลิ้มรุ่งยืนยง  อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • วันพุธ             เวลา  17.00 – 20.00 น.
 พญ.วรกานต์       ทิพย์สิงห์  อายุรกรรมโรคข้อ
 • วันศุกร์            เวลา  17.00 – 20.00 น.
 พญ.สตรีรัตน์      จั่นครุฑ  อายุรกรรมโรคปอด
 • วันเสาร์           เวลา  08.00 – 13.00 น.
 พญ.สมศรี         อัศวินพร  อายุรกรรมโรคไต
 • วันจันทร์         เวลา  17.00 – 20.00 น.
 พญ.สว่างจิต        สุรอมรกูล  อายุรกรรมเบาหวาน ไทรอยด์ (สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน)
 • วันเสาร์           เวลา  14.00 – 15.00 น.
 พญ.มนาภรณ์      ปายะนันทน์  อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ / เบาหวาน
 • วันพุธ             เวลา  16.00 – 19.00 น.
 • วันพฤหัสบดี    เวลา  16.00 – 19.00 น.
 พญ.สุวิณา         รัตนชัยวงศ์  อายุรกรรมเบาหวาน ไทรอยด์
 • วันเสาร์           เวลา  18.00 – 20.00 น.
 พญ.อุดมลักษณ์      ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา  อายุรกรรมทั่วไป, อายุรกรรมหัวใจ
 • วันอาทิตย์       เวลา  15.00 – 20.00 น.
 พล.ต.นพ.ชุมพล    เปี่ยมสมบูรณ์  อายุรกรรมหัวใจ
 • วันเสาร์           เวลา 14.00 – 16.00 น.(ตามนัด)
พญ.ดรุณี    โชติประสิทธิ์สกุล อายุรกรรมโรคติดเชื้อ
 • วันเสาร์           เวลา 13.00 – 17.00 น.
 นพ.ดุสิต      จิตรเอื้อกุล  อายุรกรรมโรคเลือด
 • วันศุกร์            เวลา  17.00 – 20.00 น.
 นพ. ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์  อายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ
 • วันเสาร์           เวลา  13.00 – 15.00 น.
ปรับปรุงวันที่ 01/03/2017

ตารางการออกตรวจของแพทย์ด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่แผนกอายุรกรรม
นอกเวลาทำการติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
สถานที่ตั้ง แผนกอายุรกรรม อาคารศูนย์การเเพทย์ ชั้น 2  โรงพยาบาลบางโพ
สอบถามและนัดหมาย โทร. 02-587-0144 ต่อ แผนกอายุรกรรม 2200,2201,2202 แฟกซ์ 02 – 5860024

หนึ่งความคิดเห็นบน “ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกอายุรกรรม

ปิดการแสดงความเห็น