ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกอายุรกรรม 1


ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกอายุรกรรม

ชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ ช่วงเวลาออกตรวจ
นพ.วรชาติ            ทุมโฆสิต อายุรกรรมทั่วไป
 • วันจันทร์         เวลา  10.00 – 12.00 น.
 • วันอังคาร        เวลา  10.00 – 12.00 น.
 • วันพุธ             เวลา  10.00 – 12.00 น.
 • วันพฤหัสบดี    เวลา  10.00 – 12.00 น.
 • วันศุกร์            เวลา  10.00 – 12.00 น.
 • วันเสาร์           เวลา  10.00 – 12.00 น.
นพ.ก้องเกียรติ      เลิศพิพัฒน์มงคล อายุรกรรมทั่วไป
 • วันจันทร์         เวลา  07.00 – 15.00 น.
 • วันอังคาร        เวลา  07.00 – 16.00 น.
 • วันพุธ             เวลา  07.00 – 21.00 น.
 • วันพฤหัสบดี    เวลา  07.00 – 16.00 น.
 • วันศุกร์            เวลา  07.00 – 21.00 น.
พญ.พัณณ์ชิตา       รัศมีสุรวุฒิคุณ อายุรกรรมทั่วไป
 • วันจันทร์         เวลา  08.00 -17.00 น.
 • วันอังคาร        เวลา  08.00 -20.00 น.
 • วันพุธ             เวลา  08.00 -17.00 น.
 • วันพฤหัสบดี    เวลา  08.00 -17.00 น.
 • วันศุกร์            เวลา  08.00 -17.00 น.
 • วันอาทิตย์       เวลา  13.00 – 20.00 น.
นพ.สุรัตน์               ปราณีนรารัตน์ อายุรกรรมทั่วไปและทางเดินอาหาร
 • วันจันทร์         เวลา  08.00 – 17.00 น.
 • วันอังคาร        เวลา  08.00 – 17.00 น.
 • วันพุธ             เวลา  08.00 – 17.00 น.
 • วันพฤหัสบดี    เวลา  08.00 – 17.00 น.
 • วันศุกร์            เวลา  08.00 – 17.00 น.
 • วันเสาร์           เวลา  08.00 – 13.00 น.
นพ.เจษฎา             ลักขณาวงค์ อายุรกรรมทั่วไป
 • วันพฤหัสบดี    เวลา  17.00 – 20.00 น.
นพ.จารุวัฒน์           คิดเข่ม อายุรกรรมทั่วไป
 • วันเสาร์           เวลา  17.00 – 20.00 น.
นพ.อภิชาต             สุดาทิศ อายุรกรรมทั่วไป
 • วันเสาร์           เวลา  17.00 – 20.00 น.
พญ.ภัทราภรณ์        หาญพานิชเจริญ อายุรกรรมทั่วไป
 • วันเสาร์           เวลา  08.00 – 13.00 น.
พญ.นุจจรินทร์         กำจรจิระพันธ์ อายุรกรรมทั่วไป
 • วันอาทิตย์       เวลา  09.00 -17.00 น.
พญ.อุดมลักษณ์       ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา อายุรกรรมทั่วไป, อายุรกรรมหัวใจ
 • วันอาทิตย์       เวลา  15.00 – 20.00 น.
นพ.เกตุ                   สายเพ็ชร์ อายุรกรรมประสาท, จิตประสาท
 • วันจันทร์         เวลา  11.00 – 15.00 น.
 • วันอังคาร        เวลา  11.00 – 15.00 น.
 • วันพุธ             เวลา  11.00 – 15.00 น.
 • วันพฤหัสบดี    เวลา  11.00 – 15.00 น.
 • วันศุกร์            เวลา  11.00 – 15.00 น.
 • วันเสาร์           เวลา  13.00 – 14.00 น.
พญ.ชุติมา                สายเพ็ชร์ อายุรกรรมระบบประสาทและลมชัก
 • วันจันทร์         เวลา  09.30 – 18.30 น.
 • วันอังคาร        เวลา  09.30 – 18.30 น.
 • วันพุธ             เวลา  09.30 – 18.30 น.
 • วันพฤหัสบดี    เวลา  09.30 – 18.30 น.
 • วันศุกร์            เวลา  09.30 – 18.30 น.
 • วันเสาร์           เวลา  07.00 – 11.00 น.
นพ.สมชาย               โตวณะบุตร อายุรกรรมประสาท
 • วันอาทิตย์       เวลา  13.00 – 17.00 น.
นพ.วิวัธน์                  พู่พรอเนก อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • วันพุธ             เวลา  07.00 – 17.00 น.
 • วันพฤหัสบดี    เวลา  07.00 – 20.00 น.
 • วันศุกร์            เวลา  07.00 – 20.00 น.
 • วันเสาร์           เวลา  09.00 – 15.00 น.                (สัปดาห์ที่ 2,4)
 • วันเสาร์           เวลา  15.00 – 20.00 น.                (สัปดาห์ที่ 1,3,5)
 • วันอาทิตย์       เวลา  09.00 – 15.00 น.
นพ.อนุสิทธิ์              ทัฬหสิริเวทย์ อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • วันจันทร์         เวลา  07.30 – 20.00 น.
 • วันอังคาร        เวลา  07.00 – 20.00 น.
นพ.ชาญวิทย์            วุฒิชัยประดิษฐ์ อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • วันอังคาร        เวลา  07.00 – 20.00 น.
พญ.มณฑิรา              ลิ้มรุ่งยืนยง อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • วันพุธ             เวลา  17.00 – 20.00 น.
นพ.นันทพล              ชุติมาพงศ์รัตน์ อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • วันเสาร์           เวลา  09.00 – 15.00 น.              (สัปดาห์ที่ 1,3,5)
พล.ต.นพ.ชุมพล        เปี่ยมสมบูรณ์ อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • วันเสาร์           เวลา 14.00 – 16.00 น.(ตามนัด)
พญ.จินตนา               โยธาสมุทร อายุรกรรมโรคหัวใจ
 • วันอาทิตย์       เวลา  10.00 – 11.00 น.(ตามนัด)
นพ.วิวัฒน์                 ภิยโยดิลกชัย อายุรกรรมโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
 • วันจันทร์         เวลา  19.00 – 20.00 น.
 • วันพฤหัสบดี    เวลา  19.00 – 20.00 น.
พญ.จุฬณี                 สังเกตชน อายุรกรรมโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
 • วันอังคาร        เวลา  07.00 – 20.00 น.
นพ.สันติ                   สิลัยรัตน์ อายุรกรรมโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
 • วันพุธ             เวลา  17.00 – 20.00 น.
พญ.สตรีรัตน์             จั่นครุฑ อายุรกรรมโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
 • วันเสาร์           เวลา  08.00 – 13.00 น.
นพ.ธิติวัฒน์               ศรีประสาธน์ อายุรกรรมโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
 • วันเสาร์           เวลา  13.00 – 15.00 น.
พญ.สมศรี                  อัศวินพร อายุรกรรมโรคไต
 • วันจันทร์         เวลา  17.00 – 20.00 น.
นพ.เลอสรรพ์             ลือสุทธิวิบูลย์ อายุรกรรมโรคไต
 • วันอาทิตย์       เวลา  10.00 – 12.00 น.
นพ.สยาม                   ศิรินธรปัญญา อายุรกรรมทางเดินอาหาร
 • วันพุธ             เวลา  17.00 – 20.00 น.
นพ.สมบุญ                 รุ่งจิรธนานนท์ อายุรกรรมทางเดินอาหาร
 • วันศุกร์            เวลา  17.00 – 20.00 น.
พญ.จิรัชยา                วณิชานุวัตร อายุรกรรมทางเดินอาหาร
 • วันอาทิตย์       เวลา  10.00 – 12.00 น.                (สัปดาห์ที่ 1, 3, 5)
พญ.วรกานต์              ทิพย์สิงห์ อายุรกรรมโรคข้อ
 • วันศุกร์            เวลา  17.00 – 20.00 น.
นพ.สูงชัย                  อังธารารักษ์ อายุรกรรมรูมาโต
 • วันอาทิตย์       เวลา  17.00 – 20.00 น.                (สัปดาห์ที่ 2, 4)
พญ.มนาภรณ์             ปายะนันทน์ อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
 • วันพุธ             เวลา  16.00 – 19.00 น.
พญ.สว่างจิต              สุรอมรกูล อายุรกรรมเบาหวาน ไทรอยด์                (สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน)
 • วันเสาร์           เวลา  14.00 – 15.00 น.
พญ.สุวิณา                 รัตนชัยวงศ์ อายุรกรรมเบาหวาน ไทรอยด์
 • วันเสาร์           เวลา  18.00 – 20.00 น.
นพ.เจษฎา                 มณีชวขจร อายุรกรรมโรคมะเร็ง
 • วันพุธ             เวลา  17.00 – 19.00 น.
นพ.ดุสิต                    จิตรเอื้อกุล อายุรกรรมโรคเลือด
 • วันศุกร์            เวลา  17.00 – 20.00 น.
พญ.นริศรา                 วงศ์ทอง อายุรกรรมโรคเลือด
 • วันอาทิตย์       เวลา  09.00 -12.00 น.                (สัปดาห์ที่ 2,4)
นพ.ธนาสนธิ์               ธรรมกุล อายุรกรรมโรคติดเชื้อ
 • วันศุกร์            เวลา  17.00 – 20.00 น.
พญ.ดรุณี                   โชติประสิทธิ์สกุล อายุรกรรมโรคติดเชื้อ
 • วันเสาร์           เวลา 13.00 – 17.00 น.
พญ.ภัทรพร                อภิพัฒนะมนตรี อายุรกรรมประสาท
 • วันเสาร์           เวลา 12.00 – 17.00 น.                (สัปดาห์ที่ 2,4)
นพ.กันต์                    โอโกโนกิ อายุรกรรมโรคปอด
 • วันพฤหัส         เวลา 17.00 – 20.00 น.
นพ.วรายุ                    ปรัชญกุล อายุรกรรมทางเดินอาหาร
 • วันอาทิตย์         เวลา 15.00 – 20.00 น.                (สัปดาห์ที่ 2,4)
พญ.วันเพ็ญ                ธุรกิติ์วัณการ จิตแพทย์
 • วันเสาร์             เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • วันอาทิตย์         เวลา 17.00 – 20.00 น.

ปรับปรุงวันที่ 10/10/2017

***ตารางการออกตรวจของแพทย์ด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่คลินิกอายุรกรรม***
นอกเวลาทำการติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
สถานที่ตั้ง คลินิกอายุรกรรม อาคารศูนย์การเเพทย์ ชั้น 2  โรงพยาบาลบางโพ
สอบถามและนัดหมาย โทร. 02-587-0144 ต่อ คลินิกอายุรกรรม 2200, 2201, 2202 แฟกซ์ 02 – 586-0024

หนึ่งความคิดเห็นบน “ตารางเเพทย์ออกตรวจ คลินิกอายุรกรรม

ปิดการแสดงความเห็น